ครูชนัญชิดา จันคำสม

ข่าวและประกาศของเว็บ


Course categories


Available courses

คำอธิบายรายวิชา 

          ปฎิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา การปรับปรุงสมถรรนะของเครื่อง การซ่อมบำรุงรักษาอุปกกรณ์ภายใน จอภาพแสดงผล อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า การจัดห้องบริการ การรับ-ส่งมอบ ประมาณราคาและตรวจสอบคุณภาพ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเ้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการรูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ปรกอบการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ มาตรฐานการออกแบบและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การทำงานของ Network Topology, Protocol, OSI Model, LAN, WAN, VLAN, WLAN (Wireless LAN), VPN(Virtual Private Network), ATM (Asynchronous Transfer Mode), FDDI (Fiber Distributed Data Interface),ISDN, ADSL มาตรฐาน IEEE802.X, มาตรฐาน EIA/TIA 568 อุปกรณ์เนตเวิร์ก Hub, Switching Hub, Bridge,Router, Server, Fiber Optics, Modem, Cable

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส การจัดการหน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำสำรอง การจัดการอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม(Files Management) ความปลอดภัยของระบบและการป้องกันระบบ