ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับการศึกษาเท่านั้น

  ข่าวและประกาศของเว็บ


  ประเภทของรายวิชา


  รายวิชาที่มีอยู่

  รหัสวิชา 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

  รหัสวิชา 20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนเ้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิน กฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการรูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ปรกอบการ