ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับการศึกษาเท่านั้น

  ข่าวและประกาศของเว็บ


  ประเภทของรายวิชา


  รายวิชาที่มีอยู่

  รหัสวิชา 20128-2103 งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา

  รหัสวิชา 20128-2103 งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา

  คำอธิบายรายวิชา 

            ปฎิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา การปรับปรุงสมถรรนะของเครื่อง การซ่อมบำรุงรักษาอุปกกรณ์ภายใน จอภาพแสดงผล อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า การจัดห้องบริการ การรับ-ส่งมอบ ประมาณราคาและตรวจสอบคุณภาพ

  รหัสวิชา 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

  รหัสวิชา 30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

  รหัสวิชา 30128-2001 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

  รหัสวิชา 30128-2001 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ สถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส การจัดการหน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำสำรอง การจัดการอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุต การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม(Files Management) ความปลอดภัยของระบบและการป้องกันระบบ