รหัสวิชา 20128-2103 งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา

รหัสวิชา 20128-2103 งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา

คำอธิบายรายวิชา 

          ปฎิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา การปรับปรุงสมถรรนะของเครื่อง การซ่อมบำรุงรักษาอุปกกรณ์ภายใน จอภาพแสดงผล อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า การจัดห้องบริการ การรับ-ส่งมอบ ประมาณราคาและตรวจสอบคุณภาพ