คลิปสอนวิธีการส่งงาน

ให้นักเรียนนักศึกษา ศึกษาวิธีการส่งงานจากคลิปนี้ ก่อนส่งงาน